Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

 • Laika skaitīšana

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Lieto jēdzienus: horizonts, laika joslas laiks, saulgrieži, gads (īsais,

  garais).

  Izprot gadalaiku maiņu Ziemeļu un Dienvidu puslodē.

  Izskaidro gadalaiku maiņas saistību ar Saules augstuma maiņu.

  Zina par dienas un nakts miju un to garuma izmaiņām dažādos

  gadalaikos.

  Zina atšķirību starp garo un īso gadu un nosaka garos gadus.

  Nosaka laiku dažādās laika joslās attiecībā pret Latvijā

  izmantojamo laiku.

  Modelē gadalaiku maiņu ar globusu un spuldzi.

  Novēro Saules augstumu virs horizonta dažādos diennakts un

  gada laikos.

  Ievēro drošības noteikumus Saules novērojumos.

  Prot izmantot laika joslu karti laika noteikšanai.

   

 • Litosfēra

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Prot pastāstīt par vulkānu un zemestrīču izplatību pasaulē.

  Zina, ka Latvijas galvenās reljefa formas ir augstienes un

  zemienes.

  Parāda pusložu kartē vulkānus un nosauc tos.

  Raksturo Latvijas reljefu, izmantojot Latvijas karti.

 • Derīgie izrakteņi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina galvenos derīgos izrakteņus pasaulē (nafta, dabasgāze,

  akmeņogles, dzelzsrūda).

  Zina, kur izmanto derīgos izrakteņus.

  Novēro derīgo izrakteņu paraugus un raksturo to īpašības.

  Parāda pusložu kartē lielākās naftas un dabasgāzes atradnes.

 • Okeāns

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Nosauc Pasaules okeāna daļas.

  Salīdzina Pasaules okeāna un tā daļu lielumu.

  Izskaidro viļņu un straumju rašanos.

  Parāda jūras, līčus un šaurumus pusložu kartē.

 • Klimats

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Lieto jēdzienus: atmosfēras spiediens, klimats.

  Saskata sakarību starp atmosfēras spiediena pārmaiņām un

  laikapstākļu maiņu.

  Analizē laikapstākļu komponentus izvēlētā laika posmā.

  Nosauc klimatu veidojošos faktorus un izskaidro to nozīmi.

  Raksturo klimata veidošanās faktorus Latvijā.

  Nolasa barometra rādījumus un pēc barometra rādījumiem

  prognozē laikapstākļus.

  Prognozē laikapstākļus pēc saviem novērojumiem dabā.

  Raksturo klimatu Latvijā, izmantojot dažādus informācijas

  avotus.

  Mēra vēja stiprumu un izskaidro atšķirību cēloņus.

 • Resursi, enerģijas avoti

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienu: enerģija.

  Zina dažādus dabas resursus (koksne, nafta), to pārstrādes

  produktus un prot pastāstīt par to izmantošanu.

  Zina dabas resursu dalījumu: atjaunojamie, neatjaunojamie resursi.

  Zina par enerģijas avotiem.

  Atšķir atjaunojamus un neatjaunojamus enerģijas avotus.

  Zina profesijas, kas saistītas ar enerģijas izmantošanu (enerģētiķis,

  siltuma tehniķis u. c.).

  Izveido ūdensdzirnavu vai vējdzirnavu modeli.

  Iegūst informāciju par enerģijas iegūšanu ekskursijā uz

  enerģijas ieguves vietu (HES, TEC, ūdensdzirnavas,

  vējdzirnavas vai vēja ģenerators) vai internetā.

  Izprot dabas resursu un enerģijas taupīšanas nepieciešamību un

  savā praktiskajā darbībā taupīgi tos izmanto.

  Apzinās enerģijas avotu nepareizas izmantošanas ietekmi uz

  cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

 • Vielu pārvērtības

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienus: vielu fizikālās pārvērtības, vielu ķīmiskās

  pārvērtības.

  Izprot atšķirību starp vielu fizikālajām un ķīmiskajām pārvērtībām.

  Nosauc fizikālu un ķīmisku pārvērtību piemērus.

  Veic eksperimentus par vielu fizikālajām un ķīmiskajām

  pārvērtībām.

  Novērojot vielu pārvērtības, prot noteikt, vai pārvērtība ir

  fizikāla vai ķīmiska.

  Pēta vielu un materiālu īpašību maiņu temperatūras ietekmē.

  Veic eksperimentus ar organiskām vielām (cukurs, ciete,

  celuloze), tās karsējot, un apraksta novērotās pārvērtības.

 • Šķīdumi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienus: šķīdums, tilpums.

  Zina, kas ir šķīdumi, un prot nosaukt šķīdumu sastāvdaļas.

  Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā.

  Zina, ka ūdens dabā sastopams kā saldūdens un sāļūdens.

  Prot pagatavot šķīdumu ar noteiktu izšķīdušās vielas masas

  daļu, nosverot nepieciešamo vielu, izvēloties traukus, mērot

  šķīdinātāja tilpumu un izšķīdinot vielu.

  Pēta vielu šķīdību ūdenī atkarībā no temperatūras.

  Salīdzina vielu šķīdību ūdenī, izmantojot šķīdības līknes.

 • Bīstamas vielas

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienus: šķīdums, tilpums.

  Zina, kas ir šķīdumi, un prot nosaukt šķīdumu sastāvdaļas.

  Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā.

  Zina, ka ūdens dabā sastopams kā saldūdens un sāļūdens.

  Prot pagatavot šķīdumu ar noteiktu izšķīdušās vielas masas

  daļu, nosverot nepieciešamo vielu, izvēloties traukus, mērot

  šķīdinātāja tilpumu un izšķīdinot vielu.

  Pēta vielu šķīdību ūdenī atkarībā no temperatūras.

  Salīdzina vielu šķīdību ūdenī, izmantojot šķīdības līknes.

  Prot sniegt pirmo palīdzību, ja kodīga viela nokļūst uz ādas.

 • Spoguļi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Izprot attēla veidošanos plakanos spoguļos.

  Veic eksperimentus ar plakaniem spoguļiem.

 • Skaņa

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Izprot trokšņa kaitīgo ietekmi uz cilvēka dzirdi un veselību.

  Atšķir muzikālas skaņas no trokšņa.

 • Ātrums, spēks

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienus: spēks, ātrums, ceļš, laiks.

  Aprēķina ātrumu, ja zināms ceļš un laiks.

  Nosaka spēka darbības virzienu.

  Zina profesijas, kas saistītas ar spēku izmantošanu (mehāniķis,

  inženieris u. c.).

  Eksperimentāli nosaka kustības ātrumu, piemēram, strauta

  (upes) tecēšanas ātrumu.

  Eksperimentāli konstatē, kā spēka pielikšana maina kustības

  ātrumu vai virzienu.

  Veic spēka mērījumus un nosaka spēka darbības virzienu.

 • Elektrība

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina par to, ka, mainot elektriskajā ķēdē ierīču kombinācijas,

  virknes slēgumā mainās spuldžu kvēle.

  Zina, kā jārīkojas, ja notikusi elektroierīces sabojāšanās, vadu

  izolācijas bojāšanās, vadu pārraušana u. c.

  Zina profesijas, kas saistītas ar elektrības izmantošanu (elektriķis,

  elektroniķis u. c.).

  Saslēdz vienkāršu elektrisko ķēdi, izmantojot bateriju, slēdzi,

  vadus un izpildierīci (spuldzīti, sildspirāli, elektromotoru vai

  zvanu) pēc shēmas.

  Izmantojot simbolus, uzzīmē elektrisko ķēdi.

  Prot rīkoties ar elektriskām ierīcēm, ievērojot drošības

  noteikumus.

  Pazīst brīdinājuma zīmes un ievēro tās.

 • Ekosistēmas

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina jēdzienu: ekosistēma.

  Lieto jēdzienus: parazītisms, plēsonība.

  Zina par augu, dzīvnieku un mikroorganismu lomu ekosistēmās.

  Izskaidro elementāru ekosistēmas shēmu, norādot augu, dzīvnieku

  un mikroorganismu vietu tajā.

  Zina par izmaiņām ekosistēmās.

  Novērtē pārmaiņas ekosistēmās, kuras izraisa cilvēka darbība.

  Prot uzzīmēt vienkāršu ekosistēmas shēmu.

  Dabā novēro un izskaidro organismu savstarpējās attiecības

  dažādās ekosistēmās.

  Pēc novērojumiem tuvākajās ekosistēmās un iegūtās

  informācijas (aptaujājot vietējos iedzīvotājus) novērtē, kāda ir

  bijusi cilvēka ietekme uz šīm ekosistēmām.

  Ir labvēlīga attieksme pret apkārtējo vidi un dabas skaistumu.

  Ievēro uzvedības normas dabas vidē.

 • Apkārtējās vides piesārņojums, atkritumi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina apkārtējās vides piesārņojuma veidus un izraisītājus.

  Izprot tīra gaisa un tīra ūdens nozīmi.

  Zina, kas ir bīstamie atkritumi.

  Izprot atkritumu savākšanas un pārstrādes nozīmi.

  Piedalās atkritumu savākšanā un šķirošanā.

  Piedalās pasākumos, kas saistīti ar apkārtējās vides kvalitātes

  uzlabošanu un vietējo vides problēmu risināšanu.

 • Pētījums “Apkārtējās vides piesārņojums”

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Prot plānot pētījumu.

  Prot veikt novērojumus apkārtējā vidē un eksperimentāli

  novērtēt ūdens un gaisa kvalitāti, izmantojot bioindikatorus,

  strādājot grupās.

  Prot apkopot iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus.

  Prot iepazīstināt citus ar iegūtajiem rezultātiem.

  Prot novērtēt sava paveiktā un citu skolēnu paveiktā nozīmi.

 • Dabaszinātņu nozīme

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  Zina profesijas, kuras saistītas ar dabaszinātnēm – bioloģiju, fiziku,

  ģeogrāfiju un ķīmiju.

  Zina iespējamos traumu vai saindēšanās izraisītājus un prot

  izvairīties no riska situācijām.

  Prot iegūt informāciju par profesijām dažādos informācijas

  avotos.

  Ir iegūta motivācija tālākai dabaszinātņu mācību priekšmetu

  apguvei.

  Prot iegūt informāciju par tehnoloģiju un dabaszinātņu

  sasniegumiem dažādos informācijas avotos.

  Apzinās tehnoloģiju un dabaszinātņu sasniegumu nozīmi cilvēku

  dzīves apstākļu uzlabošanā un to nepareizas izmantošanas

  ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.