Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

 • Dabaszinātnes

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina, kas ir pētījums.
  • Zina, ko pēta dabaszinātnes.
  • Iegūst informāciju par dažādām dabaszinātņu nozarēm no dažādiem informācijas avotiem,izmantojot dažādas informācijas ieguves metodes.
  • Prot apkopot iegūto informāciju un iepazīstina citus ar iegūto informāciju.
 • Izgudrojumi. Lidošana.

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina jēdzienus: gravitācija, berze.
  • Zina par izgudrojumu (lidmašīnas, kosmiskie kuģi) nozīmi.
  • Zina par gravitācijas spēka darbību.
  • Zina par berzes un gaisa pretestības darbību.
  • Veido un palaiž lidaparāta modeļus
  • Zina un ievēro drošības noteikumus, rīkojoties ar mehāniskām ierīcēm.
 • Pētījums “Lidošana”

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Prot iegūt informāciju par lidošanu no dažādiem informācijas avotiem, izvēlēties būtiskāko un apkopot to.
  • Prot plānot pētījumu.
  • Prot veikt novērojumus, eksperimentus un izmantot vai izgatavot modeļus.
  • Prot apkopot iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus.
  • Prot iepazīstināt citus ar iegūtajiem rezultātiem.
  • Prot novērtēt sava paveiktā un citu skolēnu paveiktā nozīmi.
 • Spēks

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina spēku veidus: magnētiskais, gravitācijas, berzes spēks.
  • Zina par darbības un pretdarbības spēkiem.
  • Zina dažādus svaru veidus (atsperes svari, sviras svari).
  • Prot lietot masas mērvienības (kg, g).
  • Veic eksperimentus ķermeņu un līdzsvara un stabilitātes noskaidrošanai
  • Praksē pārbauda berzes darbību un paņēmienus tās samazināšanai
  • Ar vienkāršiem sviras svariem nosaka ķermeņu masu, par atsvariem izmantojot priekšmetus ar zināmu masu, pieraksta iegūtos mērījumus, izmantojot masas apzīmējumu un mērvienības.
 • Tīras vielas un maisījumi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina, ka dabā sastopamas organiskas vielas: tauki, ciete, glikoze un celuloze.
  • Zina, ka blīvums ir vielu īpašība.
  • Zina maisījumu veidus un maisījumu atdalīšanas veidus.
  • Salīdzina tīras vielas un maisījumus, parādot kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
  • Spriež par vielu izmantošanu, lietojot informāciju par to īpašībām.
  • Novēro organisko vielu īpašības (agregātstāvoklis, krāsa).
  • Salīdzina vielas pēc to blīvuma, izmantojot literatūras datus un eksperimentu rezultātus.
  • Veic eksperimentus, lai izdalītu tīras vielas no maisījumiem nostādinot, filtrējot un sijājot.
  • Pēc novērojumu rezultātiem vai dotās informācijas prot grupēt: tīras vielas un maisījumi, viendabīgi un neviendabīgi maisījumi.
  • Raksturo gaisa sastāvu, izmantojot Zemes atmosfēras gaisa sastāva diagrammas.
  • Izmantojot datus par gaisa sastāvu, prot uzzīmēt gaisa sastāva diagrammu.
 • Ķīmiskās pārvērtības

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina, kas ir ķīmiskās pārvērtības.
  • Zina, ka rūsēšana, pūšana, trūdēšana un rūgšana ir vielu ķīmiskās pārvērtības.
  • Novēro organisko vielu (cukura, cietes, celulozes) pārvērtības karsējot un prot pastāstīt par saviem novērojumiem.
  • Pēta dažādu vielu un materiālu pārvērtības ūdens un gaisa ietekmē.
  • Novēro apkārtējā vidē notikušās vielu pārvērtības.
  • Ievēro drošības noteikumus, strādājot ar vielām un materiāliem
 • Kurināmais

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina Latvijā izmantojamos kurināmā veidus.
  • Salīdzina kurināmā veidus pēc agregātstāvokļa un to sadegšanas produktu ietekmes uz apkārtējo vidi.
  • Zina par enerģijas iegūšanas tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē.
  • Zina, kā jārīkojas, lai pārtrauktu degšanu, ja nedrīkst izmantot ūdeni.
  • Veic eksperimentus ar siltumizolācijas materiāliem siltuma saglabāšanai.
  • Prot nolasīt termometra pozitīvos un negatīvos mērījumus.
  • Prot rīkoties ar sildierīcēm, karstiem priekšmetiem un šķidrumiem, ievērojot drošības noteikumus.
  • Prot izsaukt pirmo palīdzību un nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību ugunsgrēka gadījumā.
 • Augi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina par vielu veidošanos augu lapās.
  • Izprot augu lomu skābekļa un ogļskābās gāzes apritē un novērtē augu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
  • Zina par augu pielāgošanās veidiem.
  • Veic eksperimentus, kas pamato vielu veidošanos augu lapās.
  • Eksperimentāli nosaka organiskās vielas auga daļās.
  • Eksperimentāli pamato augu elpošanu un ūdens regulāciju augos.
  • Veic eksperimentus, lai salīdzinātu augus dažādos augšanas apstākļos.
 • Dzīvnieki

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina jēdzienus: orgānu sistēmas, vairošanās.
  • Zina dzīvnieku orgānu sistēmas: nervu sistēma, asinsrites sistēma, elpošanas sistēma, gremošanas orgānu sistēma, izvadsistēma, dzimumsistēma, balsta un kustību orgānu sistēma.
  • Parāda attēlos dzīvnieku orgānu sistēmas un nosauc tās.
  • Novēro un salīdzina pilnīgu un nepilnīgu pārvēršanos.
 • Cilvēks

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina cilvēka orgānu sistēmas: nervu sistēma, asinsrites sistēma, elpošanas sistēma, gremošanas orgānu sistēma, izvadsistēma, dzimumsistēma, balsta un kustību orgānu sistēma.
  • Zina par gaismas uztveršanu ar acīm.
  • Zina, vides nozīmi skaņas izplatīšanā.
  • Raksturo skaņas uztveršanu ar cilvēka ausi.
  • Zina profesijas, kas saistītas ar gaismu (operators, fotogrāfs, acu ārsts u. c.) un skaņu (skaņu operators, ausu ārsts u. c.).
  • Zina dzīvības uzturēšanas nosacījumus.
  • Izprot galvenās dzīvības pazīmes.
  • Izprot gaisa, ūdens un uztura nozīmi cilvēka attīstībā.
  • Zina par starojuma (rentgena starojuma, ultravioletā un radioaktīvā starojuma) ietekmi uz cilvēku.
  • Zina, kur meklēt pirmo palīdzību traumu gadījumā.
  • Prot parādīt attēlos cilvēka orgānu sistēmas un nosaukt tās.
  • Pazīst dažādus gaismas avotus.
  • Pēta skaņas izplatīšanos cauri dažādiem šķēršļiem un dzirdamību dažādā attālumā.
  • Novērtē maņu orgānu lomu pasaules izzināšanā, pamatojoties uz eksperimentālo pieredzi.
  • Apzinās dzirdes saudzēšanas nepieciešamību. Apzinās redzes saudzēšanas nepieciešamību.
  • Apzinās saules dūriena bīstamību. Izvairās no ilgstošas uzturēšanās saulē.
 • Mikroorganismi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina jēdzienu: mikroorganismi.
  • Zina, kas ir mikroskops.
  • Izprot mikroorganismu nozīmi un ietekmi uz citām dzīvām būtnēm.
  • Prot aplūkot mikroskopā mikropreparātus.
  • Pēta mikroorganismu darbību.
  • Apzinās personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamību.
 • Saules sistēma

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina jēdzienus: Saules sistēma, Galaktika.
  • Nosauc un īsi raksturo Saules sistēmas planētas.
  • Salīdzina Zemes vietu Saules sistēmā ar pārējo planētu izvietojumu.
  • Zina par kosmisko aparātu nozīmi planētu pētījumos.
  • Zina Mēness fāžu secību un prot pastāstīt par Mēness fāžu maiņu.
  • Salīdzina Sauli un zvaigznes kā debess ķermeņus.
  • Zina par zvaigžņu daudzveidību.
  • Zina par teleskopu izmantošanu Visuma izpētē.
  • Zina, ko pēta astronomi un ar ko nodarbojas kosmonauti, vērtē šo profesiju nozīmi.
  • Izveido Saules sistēmas modeli.
  • Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina planētu attālumu no Saules un apstākļus uz tām, apkopo iegūtos datus tabulās.
  • Veic Mēness fāžu maiņas novērojumus un modelē tos.
  • No dažādiem informācijas avotiem iegūst ziņas par zvaigznēm un Galaktiku.
  • Parāda Saules sistēmas atrašanās vietu Galaktikas modelī.
 • Kontinenti

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Lieto jēdzienus: kontinenti, pasaules daļas, salas, pussalas.
  • Zina par salu iedalījumu pēc veidošanās.
  • Zina iežu iedalījumu pēc veidošanās.
  • Parāda dažādas izcelsmes salas pusložu kartē un atšķir salas no pussalām.
  • Parāda pasaules daļas un kontinentus pusložu kartē.
  • Novēro iežus un grupē tos pēc atsevišķām pazīmēm.
 • Ūdens

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina par ūdens riņķojumu dabā un izprot tā nozīmi.
  • Izskaidro krāču un ūdenskritumu veidošanos upēs.
  • Salīdzina kalnu upes un līdzenumu upes daļas.
  • Vizuāli attēlo ūdens riņķojumu dabā.
  • Atšķir krāces un ūdenskritumus dabā, attēlos vai filmās.
 • Nokrišņi

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Lieto jēdzienu : mākoņi
  • Pazīst gubu, gubu lietus, spalvu mākoņus dabā un attēlos.
  • Izprot atsevišķu nokrišņu veidu veidošanās likumsakarības.
  • Novēro mākoņus dabā.
  • Pēc mākoņiem prot prognozēt iespējamos laikapstākļus.
 • Latvijas ainavas

  Programmas sasniedzamais rezultāts

  • Zina dabas ainavas Latvijas teritorijā.
  • Izprot cilvēku darbības ietekmi uz dabas ainavām
  • Raksturo dabas ainavas Latvijas teritorijā un to raksturīgākos dabas objektus, izmantojot savus novērojumus.
  • Prot priecāties par dabas skaistumu.