Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 74/76, 307. telpa, Rīga, LV-1083, tel. 67033857
www.atbalsts.lu.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)