Profesionālā vācu valoda pavāru grupai ar mācību ilgumu 1,5 gadi.


Mērķis: Attīstīt mutvārdu un rakstveida profesionālās vācu valodas prasmes ēdināšanas nozarē savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai profesionālajā darbībā.


Mērķis: Pilnveidot sabiedrībā nepieciešamās starpkultūru zināšanas un prasmes, veicinot izglītojamā interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamā profesionālās saziņas prasmes, izpratni par kultūru kā vērtību sistēmu, kultūras pastāvēšanas un darbības indikatoriem, spēju novērtēt kultūras sasniegumus, vēlmi attīstīt un spēju izmantot radošās prasmes, vēlmi iesaistīties kultūrprocesu veidošanā, izmantot iegūtās starpkultūru zināšanas profesionālo pienākumu veikšanā un starptautiskās mobilitātes aktivitātēs.

Uzdevumi:

1.Veicināt izglītojamā izpratni par nepieciešamību veidot pozitīvas attiecības ar dažādu tautību un nacionalitāšu pārstāvjiem.

2.      Veidot izglītojamā izpratni par nepieciešamību lietot profesionālajā saziņā vismaz vienu svešvalodu un mācīties valodas kā daļu no mūžizglītības.

3.      Veidot izglītojamā izpratni par kultūru kā vērtību sistēmu, kultūras pastāvēšanas un darbības indikatoriem un to īpatsvaru kultūras veidošanā; izpratni par kultūras mantojuma, tradīciju lomu un vērtību pasaules un Latvijas kultūrā.

4.      Rosināt izglītojamo apzināties savu nacionālo kultūridentitāti.

5.      Attīstīt izglītojamā interesi izmantot iedzimto spēju pašizpausmi, novērtējot kultūras sasniegumus, liecības un informatīvos avotus, mākslas darbus un izpildītājmākslas, informāciju dažādos plašsaziņas līdzekļos.

6.      Rosināt izglītojamo izpaust radošās prasmes.

7.      Veicināt izglītojamā aktivitāti kultūrprocesu veidošanā.