Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klases 1. uzdevuma 5. jautājums